Jumat, 22 Maret 2013

ADAB MENCARI ILMU


ADAB MENCARI ILMU

1. Ikhlas karna Allah.
Sebagai seorang muslim yang baik kita harus selalu mengoreksi dan memperbaiki niat pada siri kita. Masihkah kita bersifat riya' ??

2. Menjauhi semua larangan Allah.

3. Menyingkirkan sifat buruk.
Bermalas-malasan adalah kebiasaan buruk yang lumrahnya dilakukan oleh seseorang, terlalu bersantai dan bermental cengeng. Semua itu dapat menjadi penghalang untuk kita menuntut ilmu, maka dari itu kita harus menyingkirkan semua itu.
arti kehidupan

4. Berhati-hati dalam makanan.
Seorang pencri ilmu harus lebih berhati-hati dalam memakan makanan, tidak boleh terlalu kenyang, harus benar-benar halal.
Karena kenyang akan membuat kita mudah mengantuk, menumpulkan akal, melemahkan perasaan dan badan menjadi malas.
Makanan haram dapat menyulitkan kita dalam menyerap ilmu.
arti kehidupan

5. Tidak terlalu banyak tidur dan Bicara.
Pembicaraan itu kadang ada hiasan, tambahan dan pengurangan. Orang yang banyak bicara akan menuggu fitnah, orang yang diam akan menuai rahmat.

6. Selektif memilih kawan
Betapa celakanya seorang muslim apabila ia bergaul hanya akan membaca sia-sianya umur tanpa guna, rusaknya aqidah, hancurnya harta benda dan jatuhnya harga diri.
Pilihkah kawan yang sholeh, punya pemahaman dien, taqwa, waro, cerdas, suka berbuat baik, sopan, suka diskusi yang bermanfaat, suka mengingatkan, sabar. Karna kawan yang seperti itu akan membawamu menuju surga.

7. Memilih ilmu yang di bahas dan pengajarnya
Pilihlah ilmu yang sesuai dengan kita, perdalam ilmunya.
Pilihlah guru yang benar-benar baik, cara berpakaianya, tutur bicaranya dan sholat lima waktunya.

8. Menjaga adab terhadap guru
Menghormati guru adalah sunnah dan janganlah berdebat dengan guru kita sendiri, karna itu tudak akan membawa manfaat bagi kita sendiri.
arti kehidupan

9. Menjaga adab terhadap kitab
Imam Syafi'i berkata : Berkahnya ilmu hadist adalah merawat buku.

10. Adab di ruang belajar
Seorang murid ketika memasuki sebuah majlis hendaklah punya semangat yang membara, hatinya berkonsentrasi pada pelajaran, tidak terganggu oleh kesibukan luar majlis, dan ketika memasuki ruangan hendaklah menebarkan salam dengan suara yang terang.

Kamis, 21 Maret 2013

Kunci Ilmu pengetahuan

Terdapat tiga macam kunci untuk mendapatkan ilmu, yaitu :

1.Membaca
Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-alaq : 1-5 yang berbunyi
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya."
arti kehidupan

Rasulullah saw. telah memberi kesempatan kepada tawanan musyrikin quraisy dalam petang Badar yang tidak sanggup menebus dirinya dengan harta, agar mengajar membaca dan menulis kepada sepuluh anak orang Islam sebagai tebusan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah terhadap mata pelajaran  membaca dan menulis sebagai kumci ilmu pengetahuan.
Arti Kehidupan

2. Menyelidiki Alam Semesta
Allah berfirman dalam  Al-Qur'an surat Yunus : 101 yang berbunyi
"katakanlah : perhatikanlah apa yang ada dilangit dan di bumu. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman."
arti kehidupan


Al-Qur'an surat Sasba' :46
"Katakanlah : sesungguhnya aku hendak meperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang ciptaan Allah)."

3. Mengadakan perjalanan di atas bumi Allah

PENGERTIAN UMROHPENGERTIAN UMROH
Pergertian umroh hendaknya kita ketahui sebelum benar – benar berniat mengerjakan ibadah umroh . Pengertian umroh menurut bahasa ialah berziarah ,sedangkan menurut istilah Pengertian umroh adalah bekunjung ke rumah Allah ( makkah ) dengan tujuan untuk melakukan ibadah suci serta rukun – rukunnya .  dan dalam melakukan ibadah umroh haruslah dilandaskan dengan niat hati yang ikhlas semata – mata hanya untuk mengharap ridha dari Allah SWT bukannya untuk memamerkan harta kekayaan yang kita miliki .
Mayoritas para ulama berpendapat bahwa umroh dapat dilakukan sepanjang tahun alias tidak ada waktu yang makhruh untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun, ada hadist yang mengatakan bahwa ada waktu paling utama untuk melaksanakan ibadah umroh, waktu utama untuk melakukan ibadah umroh ialah saat di bulan suci ramadhan . karena pada bulan tersebut kawasan masjidil Haram ramai di kunjungi oleh para umat islam dari seluruh penjuru dunia hanya untuk melaksanakan ibadah umroh . Sebagaimana pada sabda rasulullah SAW , “ Umroh di bulan ramadhan ( nilanya ) hampir menyamai ibadah haji “ ( HR. Ahmad dan ibnu majah ) .  Perintah umroh melaksanakan ibadah umroh juga ada pada firman Allah dalam Qs.al – baqarah : ayat 196 yang berbunyi .
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
Artinya : “ Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah SWT “
Ibadah umroh termasuk salah satu  jenis ibadah “ Mahdhah “ . maksud dari ibadah mahdhah dalam agama islam  ialah suatu ibadah atau penghambaan yang murni hanya hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT yang mana ibadah tersebut dilakukan secara langsung . bahasa sederhananya ialah “suatu ibadah yang dilakukan langsung berhadapan atau berhubungan dengan Allah SWT. “ jelaslah sekali kenapa ibadah umroh juga termasuk dalam salah satu jenis ibadah mahdhah selain salat,puasa dan haji .
Dalam melaksanakan ibadah umroh ialah harus tertib dikarenakan adanya rukun – rukun dalam ibadah umroh yang mana bertujuan dapat membuat ibadah umroh itu bisa dikatakan sah . maka di sini saya akan membahas rukun – rukun ibadah umroh dalam agama islam . pada dasarnya rukun umroh tidaklah berbeda alias sama dengan rukun haji, namun yang membedakan ialah tidak adanya kegiatan “Wukuf” di arafah yang mana kala dikerjakan dalam pelaksaan ibadah haji .
Rukun Umroh ialah sebagai berikut :
1.      Niat

Setiap ibadah hendaklah dimulai dengan niat , tak terkecuali ibadah umroh . Jika seseorang itu tidak berniat dengan sengaja atau terlupa maka umrahnya menjadi tidak sah.
Berikut ialah lafadz niat umrah:

نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى
Artinya : “Sengaja aku berniat umrah dan berihram kerana Allah Ta’ala.”
      
2.      Thawaf

Thawaf adalah salah satu rukun yang sangat penting dalam ibadah umrah. Apabila ia tidak dilaksanakan, maka umrohnya menjadi tidak sah.

Syarat- syarat sah tawaf :
Berniat mengelilingi Ka’abah semata-mata untuk menunaikan tawaf kerana Allah S.W.T.

Lafadz niat Tawaf Umrah:

Allahumma inni uridu tawafa baitikal harami fayassirhuli wa takhabbalhu minii sab’ata ashwathin tawafal ‘amrah lillahita’aala. Bismillaahi allahuakbar, allahuakbar, allahuakbar, walillahil Hamd .

Artinya: “Aku berniat Thawaf Umrah di Ka’abah ini tujuh kali putaran  kerana Allah Taala.”
 
Hal – Hal yang harus diperhatikan saat thawaf   :
·        Pakaian , badan , dan tempat untuk melakukan thawaf  ialah harus bersih dari najis. Serta jangan lupa untuk menutup aurat .
·        Hendaknya berdiri di sebelah samping kiri ka’bah, sementara hajar aswad sedikit di     depannya
·        Dianjurkan ( di sunnahkan ) untuk memperbanyak membaca do’a ketika memulai Thawaf.  Kita diperbolehkan membaca do’a sesuai keinginan kita masing – masing , akan tetapi akan lebih utama apabila kita membaca do’a  yang berasal dari al-qur’an dan hadist Rasulullah  SAW.  Adapun do’a yang  biasa di lafadzkan oleh para ulama saat melukan thawaf  yang mana do’a tersebut bisa kita tiru  untuk dibaca saat melakukan Thawaf  . berikut do’a yang hisa dilafadzkan oleh para ulama tersebut “ Bismillah wallahu akbar . “Allahumma imanan bika  wa tashdiqan bi kitabika wa wafaan bi adhika wat tiba’an li sunnati nabiyyika muhammadin shallallahu alaihi wa saalam . “

3.      Sa’i

Sa’i  adalah  lari – lari kecil yang di mulai dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali . Sa’i juga  merupakan salah satu rukun yang penting dan  perlu dilaksanakan dengan baik . Apabila Sa’i tidak dilakukan maka umrohnya menjadi tidak sah .  Tujuan dari melakukan Sa’i ialah untuk mengenang peristiwa di saat Siti Hajar berusaha keras untuk mendapatkan air untuk anaknya yang bernama ismail yang menangis karena kehausan dengan berlari bolak balik dari bukit safa ke bukit marwah.

Syarat-syarat sah  Sa’i :      
1.      Sebaiknya dilakukan seusai thawaf.
2.      Tujuan hendaklah semata-mata untuk Sa’i.
3.      Sa’i  hendaklah dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah.
4.      Sa’i harus dilakukan sebanyak tujuh kali. Perjalanan balik dari bukit Marwah ke bukit Safa dihitung hanya sekali, dan hal itu harus di ulang hingga sebanyak tujuh kali.
5.      Perjalanan Safa ke Marwah dimulai dari kaki bukit ke kaki bukit .
6.      Perjalanan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya tidak boleh terputus atau terhenti karena suatu hal yakni seseorang  itu tidak melencong keluar melalui satu pintu dan masuk semula menerusi satu pintu lain.

4.      Tahallul

Bertahallul ialah memotong atau mencukur rambut kepala sekurang – kurangnya atau minimal tiga helai rambut . tahallul merupakan tahapan paling akhir dari rangkaian melakukan haji maupun umroh . apabila ahallul tidak dikerjakan maka umrohnya menjadi tidak sah.

Syarat Tahallul

Menggunakan sekurang-kurangnya atau minimal tiga helai rambut (bukan bulu) dengan cara menggunting atau mencukur . Tetapi lebih afdhal bagi lelaki mencukur kepalanya . Bagi orang yang kepalanya tidak berambut tidak diwajibkan untuk bertahallul .

Hal – hal yang harus diperhatikan oleh Para jamaah permpuan :

·        Perempuan yang berambut panjang boleh memotong rambutnya untuk tahallul asalkan tidak kurang dari tiga helai rambut.
·        Suami diperbolehkan untuk  menggunting rambut istrinya sebelum menggunting rambutnya sendiri setelah kedua-duanya selesai melaksankan Sa’i umrah. Akan tetapi Lebih baik apabila si suami menggunting rambutnya sendiri terlebih dahulu sebelum menggunting atau memotong rambut istrinya .
·        Perempuan haid tetap boleh bertahallul dan rambut yang dipotong dimasukkan saja ke dalam suatu tempat yang disediakan .

5.      Tertib

Maksud dari Tertib ialah berurutan , maka Para jamaah hendaklah melaksanakan semua rangkaian Rukun Umrah satu persatu dengan berurutan , mengikut tertibnya (aturan) agar umrohnya bisa dikatakan Sah . karena apabila kita tertib dalam mengerjakan rangkaian dari umroh maka hati kita akan merasa yakin kalau umroh yang telah kerjakan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan di atur oleh agama islam.

Jihad

Jihad adalah Berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan tujuan untuk kebaikan semua umat, keluarga, diri sendiri.
Arti kata jihad sering kali di salah pahami oleh seseorang yang tidak mengenal prinsip-prinsip islam.
Jihad bukan berarti berperang atau mengangkat senjata saja, tapi melakukan segala aktifitas yang baik dan bermanfaat bagi orang lain serta diri sendiri juga merupakan jihad, dan Rasulullah pernah bersabda bahwa jihad terberat adalah jihad melawan hawa nafsu sendiri.

Jihat menurut pelaksanaanya ada 3 yaitu :
1. Pada diri sendiri
Menjalankan perintah dan menjauhi segala laranganya, menjadikan diri menjadi lebih baik dari hari kemarin dan menjadikan diri menjadi lebih dekat dengan sang pencipta.
2. komunitas
Menjaga Ukhua Islamiya antar sesama agar tetap terjaga agar tetap tercipta keharmonisan didalam suatu kelompok.
3. Kedaulatan
Berusaha menjaga eksistensi kedaulatan dari serangan luar, maupun pengkhianatan dari dalam agar ketertiban dan ketenangan beribadah pada rakyat di daulah tersebut tetap terjaga.

Rabu, 20 Maret 2013

Arti Kehidupan

Bila kita bertanya kepada diri kita sendiri
apa arti kehidupan ini ??
sudah bisakah kita menjawabnya,, ?? mungkin sebagian orang berkata bisa dan sebagian lagi berkata tidak bahkan terdiam.
Arti Kehidupan adalah sebuah kata yang memiliki artian yang sangat dalam dan unik. mengapa ??
karna saya yakin ada banyak versi tantang ini
Sedangkan versi menurut ane Arti Kehidupan adalah sebuah perjalanan. mengapa ??
ya, karena di setiap jalan kita bisa menentukan akan kemana kita membawa diri ini, akan kemata kita mengarahkan diri ini, akan belok kemana diri ini, lurus, belok, maju, mundur itu semua kita yang menentukan dan tentunya dengan kehendak Allah.
Di dalam perjalanan tentunya kita sudah mendapat petunjuk yang nyata dan pasti benar yaitu Al-Qur'an dan pembimbing yang patut di contoh yaitu Nabi Muhammad SAW.
Petunjuk dan pembimbing sudah melaksanakan tugasnya, dan sekarang tergantung kita sendirilah yang telah memilih. Akankah kita menerimanya ataukah mengingkarinya
amat beruntunglah kita apabila kita menerimanya dan amat sengsara dan bosohnya jika kita mengingkarinya karna semua bukti sudah nyata kebenarannya.
Itulah Arti Kehidupan baik dan buruknya tergantung kita, akan kemana diri ini di bawah dan semua itu tidak lepas dengan kehendak Allah SWT.

wassalamualaikum sobat :D

Senin, 11 Maret 2013

Rerenungan Di Sepertiga Malam


gejolak hati ini
rindu dalam hati ini
syahdunya senandung dalam hati ini
mengingatkan sebuah hati
yang memiliki arti kehidupan
yang seakan merasa tak sabar
tak percaya
akan kedatangan janjinya

fikirku terbayang
akan panasnya sebuah naungan
naungan yang hitam
pekat
pedihnya letik merah
menyala
panas
bergejolak
seakan membakar setiap mata memandang

mengapa tubuh ini terrdiam ??
gemetar
takut
takut akan datangnya suatu ancaman
mengapa ??
mengapa harus menunggu suatu ancaman ??
bak kerbau yang tak mau berjalan
tanpa adanya cambukan.

ya Rabb
jangan biarkan diri ini
bergelimang dalam hal buruk
sesuatu yang tak engkau ridhoi
jangan biarkan diri ini terombang ambing
bak buih di lautan

memang
diri ini sangat hina
lebih-lebih kepada-Mu
Dzat yang maha segalanya

pantaskah ??
pantaskah diri ini
menjadi penantangmu ??
padahal
engkaulah penciptanya
pencipta yang agung
yang telah menciptakan dari setitik air
air yang menghinakan
air yang telah diremehkan oleh iblis
pantaskah diri ini menjadi penantangmu ??
penantang yang nyata


wahai Dzat yang agung
ampuni diri yang sombong ini
yang terlalu sombong
yang tak sadar siapa diri ini
yang lemah di hadapanmu
bak api kecil yang mati hanya dengan sebuah tiupan kecil

Dengan rangkaian kata di atas semoga dapat lebih memahami arti kehidupan dalam diri kita.
semoga kita dapat menjalani hidup ini lebih baik dari kemarin" :D
itu lah puisi saya tentang arti kehidupan

Motivasi Diri

Yakinlah diri ini
akan mampu dan siap
menerjang sebuah batu karang
batu karang yang besar dan kokoh
seakan-akan menjadi sebuah penghalang
penghalang bagi diri ini
penghalang yang hampir-hampir
membuat diri ini putus asa
membuat diri ini tak kuasa
tuk dapat berdiri lagi

Wahai hati ini
yakinlah dirimu
akan mampu bangkit
dari sebuah badai yang tlah melemahkanmu
seakan engkau menjadi layu
bak bunga yang usai di petik

wahai jiwa dan raga ini
bersyukurlah kepada-Nya
yang tlah memberikanmu
sebuah kekuatan
dan kerenanya kamu
bisa bangkit, berdirim, dan melompat
melompatlah lagi lebih tinggi
wahai jiwa dan raga
gapailah pelangi yang indah itu
seuasai hujan turun
karna ...
mendung dan hujan
bukan berarti tak ada lagi matahari
tapy .....
mendung dan hujan
adalah sebuah awal
awal untuk melihat matahari yang bersinar
yang bersinar cerah
menerangi jagat raya ini

berlari dan melompat lah
wahai jiwa dan raga
cepatlah gapai pelangi di atas
gapailah
karna ...
pelangi bagaikan sebuah mutiara
mutiara yang tersimpan
susah tuk didapat
tapy...
bisa tuk di dapat